Kilka słów o spisie


Podstawy prawneObowiązek udzielania odpowiedzi

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem  art. 6 ust. 3.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku danych, o których mowa w art. 6 ust. 3, odpowiedzi udziela się na zasadzie dobrowolności.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 5.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy danych zbieranych na zasadzie dobrowolności, o których mowa w art. 6 ust. 3.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny przebywania, informacji o miejscu poprzedniego zamieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają - w zakresie posiadanej dokumentacji - zarządzający tymi obiektami.

Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej udzielają zarządzający lub administrujący tymi budynkami.

Informacji o budynkach stanowiących własność osób fizycznych udzielają właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają zarządzający lub administrujący budynkami, w których te mieszkania się znajdują.Cel spisu

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych. 

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.Kogo obejmie spis

Spis obejmie:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania

Spis nie obejmie:

 • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.


Z jakich tematów będą zbierane dane

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;

2) edukacja;

3) aktywność ekonomiczna osób;

4) dojazdy do pracy;

5) źródła utrzymania osób;

6) niepełnosprawność;

7) obywatelstwo;

8) migracje wewnętrzne;

9) migracje zagraniczne;

10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;

11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);

12) gospodarstwa domowe i rodziny;

13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)Zobowiązania międzynarodowe

Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na "1". W dniu 9 lipca 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Rozporządzenie wyznacza konkretne okresy referencyjne dla realizacji spisów, zakres pozyskiwanych w spisach informacji, jak również formy i zakres informacji wynikowych, jakie poszczególne kraje powinny przekazywać do Biura Statystycznego Komisji Europejskiej - EUROSTAT-u. Rozporządzenie przewiduje, że obowiązywać będą ujednolicone, rekomendowane podstawowe definicje i klasyfikacje oraz jeden, obowiązujący dla najbliższego spisu, okres referencyjny - rok 2011. Termin ten został potwierdzony przez Polskę w stanowisku Rządu z dnia 13 marca 2007 r. Natomiast zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej spis rolny powinien być przeprowadzony w roku 2010.  Z powyższego wynika, że terminy spisów zostały ustalone przez przepisy unijne i nie istnieje możliwość przeprowadzenia spisu rolnego oraz spisu ludności i mieszkań w jednym terminie. Przyjęta regulacja dotycząca spisu ludności i mieszkań dopuszcza swobodny wybór źródeł danych i metod przeprowadzania spisów, zobowiązując jednocześnie wszystkie kraje do zagwarantowania wysokiej jakości i pełnej porównywalności wyników spisów. Wyniki spisu powinny być przekazane do EUROSTAT-u w ciągu dwóch lat po zakończeniu spisu, tj. do końca 2013 roku

Dysponowanie bazą danych ze spisów ma dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na bieżące wykorzystywanie tych informacji dla potrzeb realizowanej wspólnotowej polityki społecznej. Konsekwencją wejścia Polski do struktur europejskich jest konieczność przyjęcia kierunków polityki Unii Europejskiej, w szczególności wyrażonych w Strategii Lizbońskiej, jak również w Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Rekomendacje dotyczące przyszłych spisów, przygotowane wspólnie przez ONZ oraz Unię Europejską, zostały przyjęte przez Konferencję Statystyków Europejskich w czerwcu 2006 r. Aktualnie mają one status obowiązującego dokumentu pt. "Zalecenia międzynarodowe do spisów ludności i mieszkań około 2011 roku".Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projekt został przesłany do przewodniczących: NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, a także do Business Center Club - Związku Pracodawców,  Związku Powiatów Polskich, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Zarządu Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia MONAR, instytucji naukowych i badawczych, uczelni wyższych oraz kościołów i związków wyznaniowych, związków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Od marszałków województw: małopolskiego i kujawsko - pomorskiego wpłynęły uwagi dotyczące rozszerzenia listy badanych cech m. innymi o zagadnienia dotyczące: aktywności obywatelskiej, kulturalnej, turystycznej i sportowej,poziomu zamożności ludności i ekonomicznych uwarunkowań kształtujących jakość życia, obsługi mieszkańców w zakresie podstawowej infrastruktury społecznej itp. Uwagi te nie zostały uwzględnione z powodu ograniczonych możliwości rozszerzania tematyki NSP 2011, ponadto część z nich jest uwzględniona w bieżących badaniach ankietowych i sprawozdawczości statystycznej.

Częściowo uwzględniona została uwaga Polskiej Rady Ekumenicznej poprzez wprowadzenie zapisu o dobrowolności odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową do kościoła lub związku wyznaniowego. Uzyskane w drodze spisu powszechnego dane o wyznaniu ludności Polski stanowić będą cenne uzupełnienie do informacji pozyskiwanych w ramach stałego badania kościołów i wyznań. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wnioskował o dodanie do materii ustawowej pytania na temat ilości mieszkań i domów, jakie respondent ma w dyspozycji, ich typu własności, daty oraz sposób nabycia. Propozycja rozszerzenia zakresu spisu o te informacje nie została uwzględniona z uwagi na fakt, iż są to tzw. tematy drażliwe. Pracownicy instytucji naukowych i badawczych poruszyli tematykę opracowania i upowszechniania wyników spisu, w szczególności określenia poziomu dezagregacji danych.

Nie wpłynęły uwagi ze strony: związków zawodowych, Business Center Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Powiatów Polskich, Zarządu Związków Miast Polskich, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Chrześcijańskiej Akademii Teologii, Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Stowarzyszenia Romów w Polsce, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Związku Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Zjednoczenia Łemków, Związku Karaimów Polskich, Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP, Towarzystwa "Strażnica" Związku Wyznania Świadków Jehowy, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, CARITAS Polska, Stowarzyszenia MONAR.

Projekt był również prezentowany na stronie internetowej GUS w BIP (http://www.stat.gov.pl/). Do projektu nie zostały zgłoszone uwagi w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).Jakie dane NIE będą udostępniane

Z informacji zebranych w ramach spisu nikomu nie będą udostępniane i nie będą publikowane dane identyfikacyjne i adresowe, będą one wykorzystywane tylko i wyłącznie do integracji zbiorów. Do tych danych należą:
 • nazwisko i imiona osoby,
 • data urodzenia,
 • nazwisko rodowe osoby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca pracy,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail,
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego numer PESEL,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • narodowość,
 • przynależność etniczna,
 • data zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego;
 • dane o niezdolności do pracy;
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn Copyright © by www.spis.wolsztyn.pl 2010-2011. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.spis.wolsztyn.pl)
stat4u